(035) 624 11 81

AVG

Met de invoering van de nieuwe Europese privacywet (AVG) is de regelgeving over het omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen, medewerkers en ouders aangescherpt. Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum voert al een aantal jaren een beleid waarbij de school zorgvuldig met de (privacy) gegevens van de leerlingen, de medewerkers en de ouders omgaat.  School stelt alleen gegevens aan derden of verwerkers ter beschikking als hiervoor een wettelijke grondslag of een onderliggende verwerkersovereenkomst aanwezig is. Dit betreft onderwijsinstanties zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (OCW), de accountant of verwerkers die de schoolwerkzaamheden ondersteunen. Gegevens worden in dat geval via beveiligde verbindingen verstuurd en in beveiligde omgevingen geplaatst en via de (verwerkers)overeenkomsten gewaarborgd. Dat betekent dat we uitsluitend samenwerken met verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot de bescherming van (privacy) gegevens.
 
Inmiddels heeft de school de afgelopen maanden een (risico)scan uitgevoerd en is met de aanbevelingen aan de slag gegaan  Op dit moment actualiseert de school de bestaande informatiebeveiligingsbeleid (bijvoorbeeld privacyreglement, verwerkersregister, protocol datalekken en autorisatiematrix) op basis van de aangescherpte eisen van de AVG. Indien vereist,  zal de school een Data protection impact assessement (DPIA) uitvoeren. Aangezien de omgang met data en privacygegevens een voortdurende aanpassing van de school vraagt, blijft deze actualisatie niet beperkt tot één moment.  Op basis van de bestaande bewustzijn dat de afgelopen jaren is gecreëerd op school over de omgang met (privacy)gegevens, zal de bewustwording onder medewerkers en leerlingen hierover verder worden geïntensiveerd.
   
De komende periode zal de voorlichting over de consequenties van de aanscherping van de regels door de invoering van de AVG via de reguliere communicatiekanalen worden verzorgd.  Eventuele vragen over de wijze waarop de school met gegevens(bescherming) omgaat, kunt u mailen aan  info@ggh.nu.  De rector zal dan als voorlopige functionaris gegevensbescherming contact met u opnemen. Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) & de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er een meldplicht (zie het bestand hieronder) van datalekken. Meldingen van hiervan kunt u doen op info@ggh.nu of telefonisch bij de school. We zullen dan de procedure in werking stellen.