(035) 624 11 81

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is belast met het besturen van de stichting zoals nader uitgewerkt in de statuten van de stichting. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schoolleiding, welke bestaat uit de rector en beide conrectoren. De schoolleiding voert de in het Managementstatuut neergelegde taken uit. Het bestuur fungeert ten opzichte van de schoolleiding als toezichthouder in de zin van de Wet goed onderwijs, goed bestuur. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

De bestuurstaken omvatten o.a.:

 • De eindverantwoordelijkheid voor o.a.  de instandhouding van de school, het door de school te voeren beleid; de kwaliteit van het onderwijs en de algemene bedrijfsvoering binnen de school
 • Bewaken van de identiteit van het openbaar onderwijs waartoe de school behoort.
 • Vaststellen van de begroting, de jaarrekening en de financiële jaarverslagen.                     
 • Toezicht houden op de uitvoering van de wet medezeggenschap scholen
 • Het creëren van derdegeldstromen.

 
Samenstelling bestuur:
Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste negen leden. Drie kandidaten worden benoemd op voordracht van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad; een kandidaat op voordracht van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad. De overige leden worden benoemd op voordracht van het bestuur. Alle kandidaten worden benoemd door de Gemeente Hilversum.
In het bestuur zijn de vakgebieden Financieel-economisch, Personeel & Organisatie, Juridisch en Onderwijskunde vertegenwoordigd. De bestuursleden hebben brede professionele ervaring (veelal in leidinggevende functies) die is opgedaan in het bedrijfsleven en de non-profit sector. Zij beschikken  over voor de school relevante  netwerken.
 
Het huidige bestuur bestaat uit:
Mr. A. Schutte,  voorzitter
Mevr. drs. F. Camfferman-Timmer, secretaris
Drs. R.F.M. Geerlings, penningmeester

Ir. D. Nollen, lid
Mevr. Mr. M. van Riel, lid
Mr. B. Tijdhof, lid
Mevr. Mr. Drs. M. Wijnen, lid

Vergaderingen:
Er wordt minimaal zes maal per jaar vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders bepaald. De data van de bestuursvergaderingen, de agenda van de komende bestuursvergadering en de besluitenlijst van de vergaderingen in het lopende schooljaar worden hieronder gepubliceerd. De rector is namens de schoolleiding aanwezig. Afhankelijk van de agenda kunnen ook conrectoren en leerjaarcoördinatoren aan de vergaderingen deelnemen.
Besluitenlijst nav vergadering 11032019
Bestuursvergaderingen schooljaar 20182019


Zittingsduur:
De leden van het bestuur worden voor vier jaar benoemd. Een lid kan na afloop van de zittingsperiode één maal herbenoemd worden. 
 
Voor alle bestuursfuncties is het algemene profiel:

 • Onderschrijft de uitgangspunten van de missie en het schoolplan van het Gemeentelijk Gymnasium
 • Kan in een team samenwerken;
 • Staat open voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
 • Is besluitvaardig, slagvaardig, kritisch en beschikt over oordeelsvermogen;
 • Is gericht op (het bevorderen van) transparantie en vertrouwen;
 • Is bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van de functie voor minimaal één zittingsperiode (vier jaar).
 • Heeft (enige) flexibiliteit in werktijden in verband met ad hoc afspraken
 • Bestuursfuncties zijn onbezoldigde functies

Het profiel voor individuele leden van het Bestuur leest u in het bestand hieronder.
Profielen individuele leden van het bestuur
Jaarlijks brengt het bestuur verslag uit aan de gemeenteraad omtrent zijn werkzaamheden en biedt vóór 1 juni een ontwerp van de begroting met toelichting voor het komende jaar van de baten en de lasten van de activiteiten ter goedkeuring aan. Bekijk hieronder de jaarverslagen van 2015 t/m 2017 van het Gemeentelijk Gymnasium. 
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017


Archief bestuursstukken
De agenda's en besluitenlijsten van de bestuursvergadering van schooljaar 2013-2014, alsmede het jaarverslag 2013 en 2014 vindt u hier.