(035) 624 11 81

Blokhuis-Loopstra fonds

Het Gemeentelijk Gymnasium is eigenlijk veel meer is dan een school. Het is een veelzijdige omgeving waar leerlingen zich op tal van terreinen kunnen ontplooien. Het zijn de vele extra’s die ‘kleur’ geven aan onze school. Maar of het nu gaat om het gezellige leerlingencafé, de uitstekend geoutilleerde mediatheek, de gezellige sportdagen of de workshops en culturele activiteiten: zonder bijdragen uit het Blokhuis-Loopstrafonds zouden ze niet of nauwelijks mogelijk zijn. De reguliere middelen waar de school over kan beschikken, zijn immers helaas slechts voldoende voor de financiering van de gewone leermiddelen en de basis-voorzieningen. 

Bijna vijftig jaar geleden, op 4 maart 1959, deden twee oud-rectoren, Dr. G. Blokhuis en Dr. J.J. Loopstra, een donatie aan het gymnasium waarmee het fonds startte. Doel was vanaf het begin ’het verlenen van geldelijke steun aan het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum ter bevordering van: de onderwijsfaciliteiten, de kwaliteit van het onderwijs en de vorming van leerlingen aan het gymnasium, al dan niet op individuele basis, alles voor zover die geldelijke steun niet uit overheidsmiddelen plaatsvindt of kan plaatsvinden’.

Sinds de start worden de inkomsten uit het vermogen aangevuld door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdragen (deze is vastgesteld op 125 euro per leerling per jaar) en overige giften en donaties. Het beheer van het fonds gebeurt door een bestuur dat bestaat uit minstens drie en ten hoogste vijf mensen. Op dit moment bestaat het bestuur uit:
  • Céline 't Hart, voorzitter
  • Jan Ebel Bos, penningmeester
  • Ronald Merckx, lid
  • Qruun Schram, lid (namens de oudervereniging)
  • Sjoerd van de Berg (namens de schoolleiding)

​Tot de taken van het bestuur behoren: 
  • Het besturen van de stichting
  • Het vaststellen van de te verstrekken donaties
  • Het beheren van het vermogen
  • Het vaststellen van de jaarrekening.
De Stichting Blokhuis-Loopstra-Fonds verleent jaarlijks subsidies aan het Gemeentelijk Gymnasium voor diverse activiteiten, zoals:
Europese projecten (Peep), Drama en Grote Avond.

Daarnaast is de afgelopen jaren een bijdrage verleend aan audiovisuele apparatuur en het leerlingencafé.