(035) 624 11 81

In-, door- en uitstroomgegevens: historisch resultaat


Historisch resultaat
De zogenaamde IDU-gegevens (in -, door- en uitstroomgegevens) van onze school laten voor het schooljaar 2015 -2016 een historisch resultaat zien, dat de lijn van de afgelopen jaren zelfs overtreft.  Wisten we de afgelopen vier schooljaren het gemiddelde slagingspercentage structureel van  93%  naar 98% of 99% te brengen,  dan lijkt het me de komende jaren de uitdaging een doorstroom na te streven van gemiddeld 95% (afgelopen jaren meestal rond de 92%) en de uitstroom van leerlingen te beperken tot 2% (eerdere jaren 5%). De resultaten van de afgelopen jaren en in het bijzonder deze recente gegevens weerleggen de geruchten die soms rond onze school waren: dat het gymnasium veel leerlingen aanneemt om vervolgens lopende de jaren de slechtste leerlingen  de deur uit te werken waardoor de school een hoog slagingspercentage behaalt.  De feiten weerspreken dit overtuigend. Overtuigt u zichzelf [i].

GGH IDU-gegevens oktober 1617

Kwaliteit hand in hand met kwantiteit
Het afgelopen schooljaar is met dezelfde hoeveelheid aanmeldingen (8 klassen) als de voorafgaande jaren en eenzelfde percentage doubleurs (31 leerlingen op het totaal van 1014 leerlingen, i.e. 3%) de totale uitstroom beperkt tot 24 leerlingen: een uitstroompercentage van 2% (het landelijk gemiddelde bij de zelfstandige gymnasia is 5,2%): een fantastisch en  voor onze school historisch resultaat. Hierdoor volgen op dit moment 1075 leerlingen onderwijs op school. En ook dat is historisch gezien in het 103 jarig bestaan van de school  een unicum, aangezien de school nog nooit zo groot geweest. De IDU gegevens van verleden jaar weerleggen ook meteen het idee dat omvang en kwaliteit niet met elkaar samen kunnen gaan. De afgelopen jaren heeft aangetoond dat de kwaliteit van het onderwijs en de goede resultaten hand en hand zijn gegaan met de groei van de school zonder dat deze groei het schoolklimaat en de sfeer op school onder leerlingen en medewerkers negatief beïnvloedt, zoals de bevindingen van het tevredenheidonderzoek 2016 hebben laten zien.

IDU gegevens nader bekeken
De uitstroom in de onderbouw bedraagt ongeveer 2% met een uitschieter naar 5% in leerjaar 3.  Deze uitstroom is lager dan de voorafgaand jaren.  In de bovenbouw bedraagt dat percentage tussen 0% en 2%, een resultaat dat laag is. Het percentage doubleurs is de afgelopen vier jaren is constant gebleven op 3%  De doorstroom is het afgelopen schooljaar gemiddeld 95%, met 92% als laagste percentage in leerjaar 3 en 99% als hoogste percentage in leerjaar 6. Over het geheel gezien zijn ook deze resultaten van de IDU gegevens buitengewoon positief en wederom een verbetering in vergelijking met de goede resultaten die we in de voorafgaande schooljaren hebben behaald.


Ambitie
Het is fijn te vast te kunnen stellen dat onze school ook in 2015-2016 op een constant (hoog) niveau onderwijs weet te geven en onderwijsresultaten met de leerlingen weet te behalen dankzij ieders inspanningen en betrokkenheid. Ik ben ervan overtuigt dat deze IDU resultaten van het afgelopen schooljaar niet incidenteel zijn, maar een opmaat zijn naar nog betere resultaten die we met de leerlingen kunnen behalen.  Als het ons gezamenlijk gelukt is het slagingspercentages de afgelopen vier jaar een niveau hoger  te brengen, laten we dan met elkaar de ambitie realiseren de komende vier jaar ook de doorstroom van 95% vast te houden en de uitstroom tot 2 % te beperken. Uiteraard met behoud van de fantastisch hoge onderwijskwaliteit die onze school de leerlingen te bieden heeft.

Sjoerd van de Berg, rector

[i] Voor de vergelijking: in 2006  - 2007 was de doorstroom gemiddeld 87%,  het percentage leerlingen dat doubleerde 6% , de uitstroom 6% en  slagingspercentage 91%. In de afgelopen jaren heeft de school dus een beduidend beter rendement behaald en laten zien dat alle leerlingen ten goede komt.