(035) 624 11 81

Pestprotocol

Algemeen
Het GGH hanteert in geval van pesten een protocol waarin het herstel van een veilige situatie en de terugkeer van de gepeste leerling en de pester(s) in de groep centraal staan. Afhankelijk van de aard van het pesten, de klas en de kwetsbaarheid van de betrokkenen kunnen er verschillende wegen bewandeld worden.
Het werkdocument Pesten/Zorg voor leerlingen geeft aan de hand van een aantal casus weer hoe in het verleden succesvol is gehandeld. Het document wil daarmee een richtlijn zijn voor denken en handelen van de school in soortgelijke kwesties. Het hiergenoemde document kan worden opgevraagd bij de leerjaarcoördinatoren en de conrector onderwijs

Wat is pesten?
Pesten kan vele vormen aannemen. De belangrijkste kenmerken zijn het structurele karakter en de gevolgen voor de sociale veiligheid en daarmee een mogelijke belemmering van het functioneren van een leerling op school. 

Voorkomen van pesten
Het GGH zet zich in om voor alle leerlingen een veilige school te zijn. In de begeleiding wordt daarom structureel aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid en de taken die leerlingen zelf hebben om voor een prettige klas te zorgen. Dat gebeurt vooral in klas 1 door gesprekken en thematische programma’s in de mentorles. De mentor kan hierbij rekenen op ondersteuning van de leerjaarcoördinator. In de daarop volgende leerjaren wordt in de mentorles de verplichting voor elke leerling om bij te dragen aan een veilige school en prettige klas herbevestigd. Ook op ouderavonden en binnen het docententeam wordt aandacht aan pesten besteed middels bespreking van dit protocol.

Aanpak bij pesten
De centrale figuur en eerste aanspreekpunt in de aanpak van pestgedrag is de mentor. De mentor is vanwege zijn zorg voor de klas en de leerling de aangewezen persoon om het pestgedrag zo vroeg mogelijk te bestrijden. Om het optreden tegen pesten effectief te laten zijn, is het belangrijk dat het melden van pestgedrag niet alleen door de gepeste leerling gebeurt. Ook medeleerlingen hebben een taak hierin. Zij kunnen pestgedrag melden en bijdragen aan de oplossing hiervan. 
Het is belangrijk pestgedrag vroeg te signaleren. Het is daarom belangrijk dat zowel de mentoren, mentorassistenten, als ouders goed letten op signalen die erop kunnen wijzen dat een leerling zich niet veilig voelt in zijn omgeving. Betrokkenen rondom een leerling die zich zorgen maken, kunnen hun zorgen ook melden bij de vertrouwenspersoon. Vroege signalering maakt het mogelijk zaken klein te houden. Dat is in het belang van elke leerling die in de zaak betrokken is. Door middel van gesprekken met leerlingen, eventueel in aanwezigheid van de leerjaarcoördinator, wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. In deze gesprekken kan worden besproken wat de maatregelen zullen zijn voor de pesters bij voortgaan met pesten. De sancties zullen ook met de leerjaarcoördinator worden besproken. Het GGH verwacht van ouders steun bij het aanpakken van pesten. Een positieve dialoog die gericht is op begrip en oplossing is essentieel. Wanneer pestzaken tot pestkwesties uitgroeien komt de leerjaarcoördinator en indien nodig de schoolleiding in beeld. 
De gesprekken die in het kader van het oplossen van een pestkwestie zullen worden gevoerd, bevatten hoor en wederhoor. Die zijn noodzakelijk om tot een beoordeling en een oplossing te komen. In het leerlingvolgsysteem Magister wordt een memo gemaakt van de kwestie, het verloop van het proces en de gemaakte afspraken. In geval van een (vermoeden van ) ‘rugzak’-problematiek kan de school een beroep doen op de zorgcoördinator om tot een goede en duurzame verbetering van de situatie te komen. 

Escalatie
Wanneer het pesten niet tot een daadwerkelijk einde komt en/of wanneer er sprake is van recidiverend gedrag kan de school de deskundigheid van derden inroepen. De ouders van pestende leerlingen zullen voor een gesprek bij de schoolleiding worden uitgenodigd. Herhaling van pesten kan leiden tot schorsing. Verdere maatregelen worden genomen in overleg met de rector.  

Tips voor ouders
Het kan voor ouders en/of leerlingen een moeilijk te zetten stap zijn om pesten te melden. Vaak is er de schroom om zich als slachtoffer te tonen of de zorg dat melding de zaak groter maakt. Bedenk daarbij dat het juist daarom belangrijk is een kwestie vroeg te melden. Hoe eerder iets besproken kan worden, hoe makkelijker het is gedrag bij (mede-) leerlingen te wijzigen.
-         Toon medeleven en neem de tijd
-         Blijf zelf rustig en richt u op het verkrijgen van een beeld van de zaak
-         Spreek met uw zoon of dochter over de aard van het pesten
-         Onderzoek waar de kern ligt en wie erbij betrokken zijn; durf door te vragen
-         Geef positieve feedback aan uw kind als uw kind zich weerbaar wil opstellen

Tips voor het melden
-         Informeer de mentor
-         Spreek met de mentor af hoe het probleem aangepakt en opgelost kan worden
-         Stel u open op en vraag ook aan uw kind dat te doen; blijf realistisch
-         Bespreek met uw kind welke aanpak en oplossing het zelf verkiest
-         Geef duidelijk aan of u vindt dat de kwestie voldoende aandacht krijgt
-         Ga in gesprek met de leerjaarcoördinator als u vindt dat de kwestie onvoldoende aandacht of zorg heeft gekregen
-         Deze zal met u de kwestie nalopen en bezien of er nieuwe of andere mogelijkheden tot verbetering zijn

Anti-pestcoördinator
Mocht u van mening zijn dat het pesten niet goed opgelost wordt dan kunt u zich richten tot de anti-pestcoördinator van onze school, zijnde mevrouw C. Klijn e-mail: klijn@ggh.nu.