(035) 624 11 81

Reikwijdte klachtenregelingen

Artikel 2: Reikwijdte

1.    Op de Klachtenregeling van de stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum kan een beroep gedaan worden door personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers en personen die anderszins deel uitmaken van de schoolorganisatie. 

2.    Er worden twee soorten klachten onderscheiden, namelijk:
a. klachten die betrekking hebben op ongewenst gedrag of machtsmisbruik (ook wel persoonlijke klachten genoemd), zoals (seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten en      
b. overige klachten (ook wel zakelijke klachten genoemd) zoals de toepassing van strafmaatregelen, bevordering van leerlingen, advisering van een leerweg, begeleiding van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie. 

3.    In artikel 3 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4a van de Wet op de Expertisecentra is de ‘meldplicht en aangifteplicht’ met betrekking tot de in artikel 2 lid 2 onder a. omschreven klachten opgenomen. Op grond van deze wetsbepalingen zijn personeelsleden verplicht om het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren als zij – op welke manier dan ook – informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf (zoals ontucht, aanranding en verkrachting) gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling. 
Meldt een personeelslid dergelijke informatie niet, dan kan deze worden aangesproken op het verzaken van zijn plichten als werknemer. Dit betekent dat het bevoegd gezag disciplinaire maatregelen kan treffen. Het bevoegd gezag is verplicht om onmiddellijk met de vertrouwensinspecteur in overleg te treden. Dit overleg heeft tot doel een antwoord te vinden op de vraag of er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit.
Is de conclusie van het overleg dat sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan doet het bevoegd gezag direct aangifte bij politie of justitie. Vooraf stelt het bevoegd gezag de aangeklaagde en de ouders van de klager op de hoogte. Wanneer uit het overleg blijkt dat er geen vermoeden is van strafbare feiten, maar de klager wil wel een klacht indienen, dan is de onderhavige klachtenregeling van toepassing. 

4.    De Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is voor behandeling van klachten aangesloten bij: Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht – Landelijke Klachtencommissie.