(035) 624 11 81

Schoolregels

Zoals elke school kent ook het Gymnasium een aantal gedragsregels. In het algemeen geldt dat iedereen zich gedraagt volgens de normale regels van fatsoen in het menselijk verkeer. Hoe je met elkaar omgaat, hoe je je zou moeten gedragen is moeilijk op papier te verwoorden, vooral omdat het eigenlijk zo vanzelfsprekend is. Toch is het goed in zijn algemeenheid te stellen dat het voor een goed school- en studieklimaat van belang is dat iedereen op het Gymnasium respect toont voor elkaar. Mensen kunnen in veel opzichten van elkaar verschillen en daar moet ruimte voor zijn.

De belangrijkste schoolregel is dan ook:
 
We verwachten van iedereen dat hij of zij meewerkt aan een plezierig schoolklimaat waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Verder gelden de volgende regels:

Schoolregels met betrekking tot lesbezoek, huiswerk en toetsen, pauzes, schoolgebouw en parkeren
Regels met betrekking tot verzuim, lesverwijdering en boeken vergeten