(035) 624 11 81

Schoolregels

Zoals elke school kent ook het Gymnasium een aantal gedragsregels. In het algemeen geldt dat iedereen zich gedraagt volgens de normale regels van fatsoen in het menselijk verkeer. Hoe je met elkaar omgaat, hoe je je zou moeten gedragen is moeilijk op papier te verwoorden, vooral omdat het eigenlijk zo vanzelfsprekend is. Toch is het goed in zijn algemeenheid te stellen dat het voor een goed school- en studieklimaat van belang is dat iedereen op het Gymnasium respect toont voor elkaar. Mensen kunnen in veel opzichten van elkaar verschillen en daar moet ruimte voor zijn.

De belangrijkste schoolregel is dan ook:
 
We verwachten van iedereen dat hij of zij meewerkt aan een plezierig schoolklimaat waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Verder gelden de volgende regels:

Lesbezoek en verzoek om vrijstelling
 • De leerling volgt alle op het lesrooster voorkomende lessen inclusief de steun-, studie- en projecturen.
 • De leerling neemt deel aan alle programmaonderdelen (buiten de reguliere lessen) die de school als onderdeel van de gymnasiale vorming aanbiedt, waaronder ook werkweken en excursies.
 • De leerling is op tijd in het lokaal waar hij les heeft. Wie te laat komt, haalt een briefje bij de dagcoördinator.
 • Leerlingen die tijdens schooltijd ziek worden en naar huis willen, melden zich af bij de dagcoördinator/receptie. De leerling mag pas vertrekken als een van de ouders akkoord is. De ouders geven de leerling bij terugkeer een briefje mee dat dezelfde ochtend op school bij de dagcoördinator moet worden ingeleverd.
 • Absentie van leerlingen wegens ziekte dient 's morgens vóór schooltijd telefonisch door de ouders bij de receptie gemeld te worden.
 • Een verzoek om vrijstelling van lesbezoek voor meer dan één dag dient ten minste zes weken voor de verlangde periode ingediend te worden bij de betreffende leerjaarcoördinator via de daartoe bestemde formulieren.
 • Kortdurende vrijstelling van lessen dient vooraf schriftelijk bij de dagcoördinator aangevraagd te worden. Controleafspraken bij orthodontisten en (tand)artsen worden liefst tijdig gepland, na schooltijd en in ieder geval niet tijdens een toets.
Huiswerk en toetsen
 • Een leerling die met een geldige reden geen gelegenheid gehad heeft om huiswerk te maken, meldt zich om 08.15 uur bij de dagcoördinator met een briefje van de ouders waarin de reden verklaard is. De leerling kan in dat geval een ‘huiswerkvrij-briefje’ krijgen. Activiteiten die te voorzien waren, worden niet als reden geaccepteerd. Een huiswerkvrij-briefje geeft géén vrijstelling van geplande toetsen.
 • De leerling heeft alleen recht op het inhalen van toetsen die in een periode van vrijstelling van lessen gegeven worden indien hij/zij terecht afwezig was op het moment van de reguliere toetsafname. De school behoudt zich het recht voor met opzet gemist schriftelijk werk niet te laten inhalen, maar te honoreren met het cijfer één.
Pauzes en schoolgebouw
 • Jassen moeten worden opgehangen aan de kapstok of in een kluisje worden weggeborgen.
 • Mobiele telefoons mogen onder lestijd alleen worden gebruikt na nadrukkelijke toestemming van de docent, bijvoorbeeld voor het opzoeken van gegevens. In het klaslokaal bewaart elke leerling zijn telefoon in de daarvoor bestemde bak, uitgeschakeld. Leerlingen mogen hun telefoon ook uitgeschakeld in hun kluisje bewaren. Ook buiten het lokaal is het niet toegestaan filmpjes of foto’s van anderen te maken, tenzij zij hiervoor nadrukkelijke toestemming hebben gegeven. Dit geldt voor het hele schoolterrein, zowel binnen als buiten. 
 • Tijdens de pauzes is het verboden zich op de verdiepingen te bevinden. Voor leerlingen die in de pauze willen studeren, kan een uitzondering worden gemaakt.
 • Leerlingen mogen zich tijdens pauzes en tussenuren niet op het voorterrein van de school begeven.
 • Leerlingen uit de onderbouw mogen tijdens de schooldag het schoolterrein slechts verlaten om heen en weer te lopen tussen het hoofdgebouw op de Vaartweg en het Balneum.
 • Leerlingen mogen niet tijdens de lessen door de school ‘zwerven’. Leerlingen van klas 1 tot en met 3 hebben geen tussenuren en zijn derhalve altijd in een lokaal. Bovenbouwleerlingen die een tussenuur hebben, kunnen terecht in de mediatheek of de aula. Een leerling die uit de les verwijderd is, meldt zich direct bij de dagcoördinator en brengt de resterende tijd van het betreffende lesuur door in de mediatheek.
 • Er wordt in de school en op het schoolterrein niet gerookt. Voor leerlingen jonger dan 16 geldt een rookverbod.
 • Het bezitten, gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is op school en tijdens schooluren niet toegestaan.
 • Van alle leerlingen wordt verwacht dat ze zich ordelijk en verantwoordelijk gedragen in en om het gebouw en dat ze geen overlast veroorzaken voor de omwonenden.
Fietsen en bromfietsen
 • Leerlingen uit klas 1 zetten hun fiets in de fietsenrekken op het Balneum, ook als zij het eerste uur op de Vaartweg les hebben.
 • Fietsen en bromfietsen worden –goed afgesloten– op de daartoe bestemde plaatsen gestald.
 • Leerlingen met scooters en brommers komen via de Vaartweg op het terrein en zetten ruim vóór aankomst de motor af.
Alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd, houden zich aan de schoolregels. Bij het overtreden van een schoolregel hoort een sanctie. Deze is afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding.

NB.
Overal waar ouders vermeld staat, kan ook verzorgers gelezen worden, en waar hij staat kan ook zij gelezen worden.