(035) 624 11 81

Zorgcoördinaat: passend onderwijs en begeleiding

1. Zorgleerlingen en passend onderwijs
2. De zorgcoördinator

1. Zorgleerlingen en passend onderwijs
Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is een school waar leerlingen zich op hun gemak voelen en gestimuleerd worden optimaal te leren en zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij bieden hoogwaardig onderwijs aan de leerlingen. Gymnasiaal onderwijsniveau vraagt veel van de leerlingen, maar alle leerlingen die zijn toegelaten, zijn in principe in staat om de hele school te doorlopen. De begeleiding is erop gericht ervoor te zorgen dat de leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. Ouders worden structureel betrokken bij dit proces.

Dat betekent voor de aanname van leerlingen met een zorgvraag dat school, ouders en leerling samen goed dienen te onderzoeken of de zorgvraag van de leerling binnen de schooleigen criteria te realiseren is. Om dat proces goed te laten verlopen is het binnen de kaders van de Wet op Passend Onderwijs belangrijk om bij aanmelding alle relevante gegevens op tafel te hebben. Nadere informatie over de aanmelding van zorgleerlingen is te vinden in het zorgplan en hieronder, 

Het Gymnasium biedt leerlingen met een zorgvraag zorg en ondersteuning tijdens de schoolcarrière. Soms ontstaan zorgvragen in de loop van de schoolcarrière van de leerling en zijn ze van tijdelijke aard. Complexere of zwaardere zorgvragen van de leerling vragen om een persoonsgebonden oplossing die beperkt is in ruimte en tijd. De school heeft nu eenmaal niet structureel een breed zorgaanbod op het hoogste niveau in huis. De school kan in veel gevallen wel met externe begeleiding de passende ondersteuning bieden.
Nadere informatie over de organisatie van de zorg, het schoolondersteuningprofiel en de wijze waarop de school Passend Onderwijs heeft ingericht, vindt u onder de buttons hieronder. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de zorgcoördinator, mw. Laaper (Laaper@ggh.nu). Nadere informatie over het dyslexiebeleid van onze school, vindt u bij begeleiding en ondersteuning klas 1. U kunt voor vragen over dyslexie ook contact opnemen met de interne begeleider, mw. Rijpstra.

2. De zorgcoördinator
Op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum maken we onderscheid tussen twee aandachtsgebieden van zorg en begeleiding:

Reguliere begeleiding 
Heeft betrekking op gedrag, studieresultaten en studiekeuze. Dit is onderdeel van de dagelijkse begeleiding door de medewerkers van onze school zoals docenten, mentoren, leerjaarcoördinator, decaan en schoolleiding. De zorg en begeleiding wordt geregeld binnen de beschikbare capaciteit. Het eerste aanspreekpunt binnen school is altijd de mentor van uw zoon of dochter.

Zorgbegeleiding en zorgplan: 
Heeft betrekking op de begeleiding van leerlingen die problemen tijdens hun studie ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld dyslexie, autisme of een lichamelijke beperking. Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de ondersteuning van uw kind kunt u zich richten tot de zorgcoördinator, Saskia Laaper (laaper@ggh.nu). Voor vragen over dyslexie kunt u zich wenden tot mw. Rijpstra

Meer informatie over ons huidige beleid inzake leerlingbegeleiding en leerlingzorg (zorgplan) vindt u via de buttons hieronder. 

Schoolondersteuningsprofiel
Zorgplan