COVID-19

Verlenging Lockdown (12 januari 2021)
Het kabinet heeft aangekondig de huidige lockdown te verlengen tot ten minste 8 februari 2021. Dat betekent dat we het online onderwijs zoals we dat nu hebben ingericht nog even moeten volhouden. Meer informatie leest u in de broef die te vinden is in de downloads.

Beslisboom 12+
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders van kinderen vanaf ca. 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen.
Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
De beslisboom vind je in de downloads.


Protocol onderwijs op afstand
Doel van GGH is om ook tijdens de COVID-19 situatie goed en inspirerend onderwijs te waarborgen voor alle leerlingen, terwijl de gezondheid van docenten en leerlingen zo goed mogelijk wordt beschermd. In dat geval kan het geven van onderwijs op afstand door middel van beeldbellen/live streaming van de les onderdeel zijn van het onderwijs.

Ten gunste van docenten en leerlingen is derhalve het protocol onderwijs op afstand opgesteld om het onderwijs op afstand in goede banen te leiden. Het protocol waarborgt zorgvuldig onderwijs op afstand te kunnen geven, waarbij rekening is gehouden met de privacy en informatiebeveiliging met betrekking tot het onderwijs op afstand. De gegevensverwerking dient bijvoorbeeld in lijn te zijn met de regels als opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Denk onder meer aan transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, gegevensopslag en maatregelen om datalekken te voorkomen.

Het protocol lees je in de downloads.

Onderwijs op afstand is nieuw en nog niet uitgekristalliseerd. De docenten van GGH zullen regelmatig hun ervaringen met elkaar evalueren en zodat de protocollen van tijd tot tijd kunnen worden bijgesteld en geactualiseerd.

Studiereizen
Buitenschoolse activiteiten en studiereizen maken op het GGH altijd een belangrijk onderdeel uit van het onderwijsprogramma. De school staat bekend om deze activiteiten en het rijke aanbod wordt gewaardeerd door leerlingen en ouders. De aanwezigheid van het coronavirus in de samenleving dwingt ons echter om de komende maanden kritisch naar ons aanbod te kijken.
 
 Concreet betekent dit dat de projectweek die jaarlijks in oktober voor de herfstvakantie staat gepland, wordt doorgeschoven naar april 2021, anderhalve week voor de meivakantie. Voor de klassen 1,2 en 4 zal de projectweek op of rond de school (in het geval van de maatschappelijke stage) worden gehouden. Leerjaar 6 bereidt zich op dat moment voor op het CSE in de vorm van examentraining. Voor leerjaar 3 (Ardennen) en leerjaar 5 (reis naar Rome en Griekenland) zijn inmiddels al substantiële financiële verplichtingen aangegaan. Deze activiteiten hebben we daarom wel in de planning opgenomen. We zullen uiteraard blijven volgen of het verantwoord is deze reizen te laten doorgaan.
Andere buitenschoolse activiteiten die ruime tijd aan planning of een substantiële voorfinanciering met zich meebrengen, zullen we alleen opstarten als duidelijk is dat de situatie dat toelaat. We gaan voor het komende half jaar op zoek naar kleinschalige en interne alternatieven. 
 
De opschorting geldt voor activiteiten waarbij in een groep gereisd moet worden. Activiteiten op school gaan wel door, net als individuele activiteiten waarbij leerlingen op eigen gelegenheid reizen. Ook de cursussen voor de certificaten Frans, Duits en Cambridge Engels gaan door. Het pre-university college van de VU bereidt zich voor om de masterclasses dit najaar digitaal te laten plaatsvinden.
Aan het einde van 2020, of zoveel eerder als de situatie rond het virus dat toelaat, zullen we opnieuw bekijken wat vanaf januari 2021 mogelijk en wenselijk is. We denken dat we op deze manier zorgvuldig omgaan met de onzekerheid die deze bijzondere tijd nu eenmaal met zich meebrengt. We rekenen op ieders begrip.