(035) 624 11 81

Geschiedenis en maatschappijleer

Het vak en de stijl.
De vakken geschiedenis, staatsinrichting en maatschappijleer worden op traditionele én moderne wijze gegeven. Dat betekent klassikaal, maar met oog voor de individuele leerling. Ook, dat een les zich beweegt binnen de bandbreedte van hoorcollege en onderwijsleergesprek. Altijd wordt aandacht besteed aan de chronologie, de feiten, het historisch verhaal, de grote samenhang en de actualiteit. Uitgangspunt daarbij is dat met name ‘geschiedenis’ een denkvak is. Leren gaat na enige oefening vanzelf, evenals het bijbrengen van elementaire onderzoeksvaardigheden. Denken is moeilijker en wordt dus intensief geoefend in de les. Leerlingen worden geacht nieuwsgierig te zijn, in de les te willen leren en begrijpen. De sectie heeft weinig op met dé waarheid, maar des te meer met het openen van deuren naar het onbekende, naar intellectueel en historisch avontuur zogezegd. Waar maatschappijleer vooral gericht is op het inzichtelijk maken van staatsinrichting, probeert de sectie met de ‘Spieghel Historiael’ de leerling te verrassen, en zijn plaats in het heden te verduidelijken en te relativeren.

Geschiedenis in de onderbouw
Geschiedenis wordt in de onderbouw chronologisch aangeboden. In de eerste klas ligt de nadruk op de oude geschiedenis: Prehistorie, Egypte, Griekenland, het Romeinse Rijk met aansluitend het christendom, de Islam en de Middeleeuwen. In de tweede klas gaat de aandacht naar de de Ontdekkingsreizen, de Reformatie, de Renaissance, Nederlandse geschiedenis en de 80jarige oorlog, de verlichting en de Franse Revolutie. In de derde klas komen aan bod: de 19e eeuw met onder andere ideologieën als liberalisme en socialisme alsmede Thorbecke en de Nederlandse staatsinrichting en de 20ste eeuw met daarin aandacht voor de wereldoorlogen, het interbellum en tot slot de Koude Oorlog .
De gebruikte methode is‘Sprekend Verleden’.Geschiedenis en maatschappijleer in de bovenbouw 
Geschiedenis maakt in de bovenbouw deel uit van de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij, of is een keuzevak in het vrije deel. De ervaring is echter dat veel leerlingen uit de andere profielen het vak erbij kiezen. In klas 4 moet je, als je geen CM- of EM-profiel hebt, kiezen uit geschiedenis of aardrijkskunde (maar je kunt natuurlijk ook allebei de vakken volgen).
Maatschappijleer wordt in het 4de leerjaar aan alle leerlingen aangeboden.

Het programma in de vierde klas legt de nadruk op onderdelen die in de onderbouw niet of slechts oppervlakkig aan bod zijn gekomen, maar niettemin essentieel zijn in de vorming van een brede historische basis en een degelijk begrip van het heden. Het gaat hierbij om 19de- en 20steeeuwse onderwerpen:  De geschiedenis van het interbellum en de Tweede Wereldoorlog (met onderwerpen als het Italiaanse fascisme, de wereldwijde economische depressie van de crisisjaren en het Derde Rijk in Duitsland) en de Nederlandse geschiedenis tussen 1848 en 1949 met o.a. aandacht voor  Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en voor het koloniale verleden in Nederlands-Indië. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de moderne geschiedenis van het Midden-Oosten (o.a. Turkije, Israël en Palestina).

In klas 5 wordt een viertal thema’s verdiept. Het zijn: Opstand & Republiek, de Verlichting,  De moderne geschiedenis van China, Nationalisme en natievorming in de 19de eeuw (in het bijzonder de Duitse eenwording en het Duitse Rijk 1871-1918). Deels vormen deze thema’s ook een voorbereiding op het Centraal Examen: de overheid heeft enkele van deze onderwerpen als extra belangrijk aangemerkt voor het CE.

In de zesde klas worden WOII en de Koude Oorlog behandeld (met de focus op Duitsland 1918-1991), beide onderwerpen worden met een SE afgesloten. Vanaf januari gaan we uitgebreid aan de slag met de voorbereiding op het Centraal Examen.


Maatschappijleer in de vierde klas is gebaseerd op de methode ‘Thema’s Maatschappijleer’. Behandeld worden de Nederlandse staatsinrichting, het ontstaan en het bestuur van de Europese Unie, enige aspecten van het Nederlandse en het internationale recht. Het vak wordt afgesloten door middel van twee schoolexamens. Het vak telt mee voor het eindexamen.


Bastiaan Toering vertelt hoe de sectie geschiedenis van het GGH je voorbereidt op de studie geschiedenis aan de universiteit.