(035) 624 11 81

Geschiedenis en maatschappijleer

Het vak en de stijl.
De vakken geschiedenis, staatsinrichting en maatschappijleer worden op traditionele én moderne wijze gegeven. Dat betekent klassikaal, maar met oog voor de individuele leerling. Ook, dat een les zich beweegt binnen de bandbreedte van hoorcollege en onderwijsleergesprek. Altijd wordt aandacht besteed aan de chronologie, de feiten, het historisch verhaal, de grote samenhang en de actualiteit. Uitgangspunt daarbij is dat met name ‘geschiedenis’ een denkvak is. Leren gaat na enige oefening vanzelf, evenals het bijbrengen van elementaire onderzoeksvaardigheden. Denken is moeilijker en wordt dus intensief geoefend in de les. Leerlingen worden geacht nieuwsgierig te zijn, in de les te willen leren en begrijpen. De sectie heeft weinig op met dé waarheid, maar des te meer met het openen van deuren naar het onbekende, naar intellectueel en historisch avontuur zogezegd. Waar maatschappijleer vooral gericht is op het inzichtelijk maken van staatsinrichting, probeert de sectie met de ‘Spieghel Historiael’ de leerling te verrassen, en zijn plaats in het heden te verduidelijken en te relativeren.

Geschiedenis in de onderbouw
Geschiedenis wordt in de onderbouw chronologisch aangeboden. In de eerste klas ligt de nadruk op de oude geschiedenis: Mesopotamië, Egypte, Griekenland en het Romeinse Rijk met aansluitend het christendom. In de tweede klas gaat de aandacht naar de islam, de Middeleeuwen, de Ontdekkingsreizen, de Reformatie, de Renaissance en de 80jarige oorlog. In de derde klas komen aan bod: de Verlichting, de Franse Revolutie, ideologieën als liberalisme en socialisme alsmede Thorbecke en de Nederlandse staatsinrichting.
In elk van de drie leerjaren wordt ongeveer zes keer getoetst. De gebruikte methode bestaat uit de delen 1 en 2 van‘Sprekend Verleden’.

Geschiedenis en maatschappijleer in de bovenbouw 
Geschiedenis behoort in het vierde leerjaar tot het gemeenschappelijk deel. In het 5de en 6de leerjaar maakt het vak deel uit van de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij, of is een keuzevak in het vrije deel. Maatschappijleer wordt in het 4de leerjaar aan alle leerlingen aangeboden.

Geschiedenis in de vierde klas sluit aan op de chronologische opbouw van het vak in de onderbouw. In dit jaar wordt afsluitend een aantal onderwerpen uit de 20ste eeuw behandeld: de beide Wereldoorlogen, de totalitaire ideologieën, de moderne geschiedenis van Nederland alsmede de Koude Oorlog. De gebruikte methode heet ‘Memo’. GS telt mee voor het schoolexamen en wordt afgerond aan het einde van het 4de leerjaar. 

Maatschappijleer in de vierde klas is gebaseerd op de methode ‘Thema’s Maatschappijleer’. Behandeld worden de Nederlandse staatsinrichting, het ontstaan en het bestuur van de Europese Unie, enige aspecten van het Nederlandse en het internationale recht. Het vak wordt afgesloten door middel van twee schoolexamens. Het vak telt mee voor het eindexamen.

GS als profielvak of keuzevak in het vijfde en zesde leerjaar behelst diverse thema’s uit de oude, de middeleeuwse en de moderne geschiedenis, conform de methode ‘Memo’. In het midden van de zesde klas wordt aansluitend begonnen met de behandeling van de vier onderwerpen van het centraal examen en de tien tijdvakken. Daarmee wordt het vak geschiedenis 2 afgesloten.

Bastiaan Toering vertelt hoe de sectie geschiedenis van het GGH je voorbereidt op de studie geschiedenis aan de universiteit.