Over het GGH

Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) is een eigentijds gymnasium voor leerlingen die meer willen en meer kunnen. We zijn een categoraal gymnasium. Dat betekent dat klassieke vorming een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs uitmaakt. Daarbij hebben we ook een uitgesproken bètaprofiel. De ontwikkeling van academische vaardigheden staat centraal vanaf het eerste leerjaar.  

 

Aandacht voor persoonlijke en intellectuele groei gaan hand in hand. Het gaat om de complete vorming van onze leerlingen, zodat zij goed voorbereid zijn op hún plaats in onze samenleving die steeds dynamischer en mondialer wordt. We hebben een uitgebreid programma aan leuke en boeiende activiteiten naast het reguliere onderwijsaanbod waarin iedereen iets vindt om zijn of haar eigen talenten verder te ontwikkelen.   


Hoewel wij één van de grotere zelfstandige gymnasia in Nederland zijn, zijn we een relatief kleine school. We hebben circa duizend leerlingen die uit het hele Gooi en omstreken komen. Met onze ongeveer honderd medewerkers zorgen we ervoor dat we een aangename omgeving creëren om in te leren en te werken. Een kleine, categorale school heeft voordelen: door het grote aantal leerlingen per leerjaar dat dezelfde opleiding volgt, zijn wij in staat vrijwel alle te kiezen vakken aan te bieden.  

 

Lees hier meer over ons gymnasiale onderwijs.  

 

Sinds 2018 draagt het GGH het predicaat Excellente School, uitgereikt door de Inspectie van het Onderwijs.


Onze missie

Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is een eigentijds gymnasium: het combineert een brede klassieke vorming met hedendaags onderwijs. Het is een openbare school, die een inspirerende leeromgeving biedt aan iedereen met vwo-capaciteiten en een fikse dosis nieuwsgierigheid. Een school, kortom, voor leerlingen die meer willen en meer kunnen. Het aanbieden van kennis op hoog niveau gaat hand in hand met het doen ontwikkelen van persoonlijke groei. Op die manier brengen we een verbinding tot stand: tussen de vakken, tussen de school en de wereld, tussen heden, verleden en toekomst en tussen de leerling en zijn medemens. De school streeft ernaar jonge mensen compleet te vormen, met aandacht voor zowel hun intellectuele als persoonlijke groei.  

Bèta onderwijs

Film over GGH

een blik op het GGH

Team 

Met ruim honderd personen vormen onze docenten en onderwijsondersteuners een enthousiast en gevarieerd team dat onze leerlingen begeleidt. In de zes jaar die onze leerlingen op ons gymnasium doorbrengen, leren wij hun de basiskennis waarmee zij goed toegerust zijn voor hun vervolgstappen in de maatschappij. In ons team is heel veel kennis vertegenwoordigd, niet alleen op het gebied van het cognitieve gymnasiale programma, maar ook daarbuiten. Wij delen graag onze kennis, met onze leerlingen maar ook met elkaar. Onze leerlingen plukken daar de vruchten van en krijgen op onze school vaardigheden mee die het middelbaar onderwijs overstijgen. 


Schoolleiding 

Ons team staat onder leiding van drie personen met ieder hun eigen portefeuille en taken: 


Ilja Klink is de rector en is eindverantwoordelijk voor de school. Zij houdt zich daarnaast in het bijzonder bezig met de externe relaties en vertegenwoordiging en het huisvestingsbeleid. 


Simone Kamman is als conrector onderwijs verantwoordelijk voor onderwijskundige zaken en leerlingbegeleiding.


Fiona van 't Hullenaar is als conrector verantwoordelijk voor HR en bedrijfsvoering met bijzondere aandacht voor financiën, ICT, communicatie en het facilitair management.Bestuur

Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is belast met het besturen van de stichting. Dit staat beschreven in de statuten van de stichting. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schoolleiding (rector en conrectoren). Het bestuur fungeert ten opzichte van de schoolleiding als toezichthouder in het kader van de Wet goed onderwijs.  


Bestuurstaken  

 • De eindverantwoordelijkheid voor o.a. de instandhouding van de school, het door de school te voeren beleid; de kwaliteit van het onderwijs en de algemene bedrijfsvoering binnen de school; 
 • Bewaken van de identiteit van het openbaar onderwijs waartoe de school behoort; 
 • Vaststellen van de begroting, de jaarrekening en de financiële jaarverslagen; 
 • Toezicht houden op de uitvoering van de wet medezeggenschap scholen; 
 • Het creëren van derdegeldstromen. 

 
Samenstelling bestuur: 
Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste negen leden. Drie kandidaten worden benoemd op voordracht van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en één kandidaat op voordracht van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad. De overige leden worden benoemd op voordracht van het bestuur. Alle kandidaten worden benoemd door de Gemeente Hilversum. De leden van het bestuur worden voor vier jaar benoemd. Een lid kan na afloop van de zittingsperiode eenmaal herbenoemd worden. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. 

 
In het bestuur zijn de vakgebieden Financieel-economisch, Personeel & Organisatie, Juridisch en Onderwijskunde vertegenwoordigd. De bestuursleden hebben brede professionele ervaring (veelal in leidinggevende functies) die is opgedaan in het bedrijfsleven en de non-profit sector. Zij beschikken over voor de school relevante netwerken. Lees hier meer over het profiel van de bestuursleden. 

 
Huidig bestuur : 
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

 • Dhr. ir. D. Nollen, voorzitter
 • Mevr. drs. F. Camfferman – Timmer, secretaris
 • Dhr. drs. J. J. R. van der Vlugt RC, penningmeester
 • Dhr. mr. dr. J. B. O. Bijl, lid
 • Dhr. mr. C. N. A. Groenink, lid
 • Dhr. A. E. T. Mostert, lid
 • Dhr. mr. drs. B. F. Tijdhof, lid


Vergaderingen:

Er wordt minimaal zes maal per jaar vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders bepaald. De data van de bestuursvergaderingen, de agenda van de komende bestuursvergadering en de besluitenlijst van de vergaderingen in het lopende schooljaar Zijn te vinden op deze pagina. De rector is namens de schoolleiding aanwezig. Afhankelijk van de agenda kunnen ook conrectoren en leerjaarcoördinatoren aan de vergaderingen deelnemen. 

De jaarrekening staat ook op deze pagina.Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het formele inspraakorgaan van de school en geeft, afhankelijk van het onderwerp, advies of instemming over beleidsbeslissingen aan het bevoegd bezag. De onderwerpen staan aangegeven in het medezeggenschapsreglement. De rector bespreekt jaarlijks met de raad de algehele gang van zaken in de school.  
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit twaalf leden, waarvan er zes verkozen worden door het personeel, drie door de ouders en drie door de leerlingen.  

 

Samenstelling MR 

Namens het personeel: 

Ruud Brouwer

Maria Glybowskaja 

Marleen Janssen

Jacqueline Smet 
Martijn Wijma 
 
Namens de ouders: 
Arthur Hol

Dorine Peters

Arien Ritskes

 
Namens de leerlingen: 

Olivia Veenstra

Koen van Weeghel

 

Wil je meer informatie over de MR of wil je onderwerpen inbrengen in de vergadering, dan kan dat door deze te mailen aan de secretaris 

De geschiedenis van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

van 1913 tot en met nu

Onze school bestaat al meer dan 100 jaar. In die tijd is er veel veranderd, tegelijkertijd is er ook veel behouden. Lees de geschiedenis van onze school en volg onze tijdlijn van 1913 tot nu.

Ga mee terug in de tijd