(035) 624 11 81

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het formele inspraakorgaan van de school. Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht de raad afhankelijk van het onderwerp advies of instemming te vragen inzake beleidsbeslissingen. De onderwerpen staan aangegeven in het medezeggenschapsreglement. Voorts is het bevoegd gezag verplicht jaarlijks met de raad de algehele gang van zaken in de school te bespreken. 

Wij stellen het zeer op prijs als u onderwerpen ter bespreking in wilt brengen, dat kan door deze te mailen aan de secretaris van de MR, mevrouw Lodewijks. U kunt zich ook wenden tot een van de leden van de OMR, de oudergeleding.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 12 leden, waarvan er 6 verkozen worden door het personeel, 3 door de ouders en 3 door de leerlingen. In het bestand hieronder ziet u wie er in de huidige medezeggenschapsraad zitting hebben. Eveneens vindt u hieronder het reglement van de MR. 
Samenstelling Medezeggenschapsraad 2018 - 2019
Huishoudelijk reglement MR 2019-2020

Medezeggenschapsreglement