(035) 624 11 81

Ontruiming

In geval van een calamiteit

 

We hopen natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar helaas is ook onze school niet immuun voor een eventuele calamiteit. Daarom hebben we procedures opgesteld voor het geval een dergelijke situatie zich voordoet. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die bij onze school betrokken is, - het team, de leerlingen en de ouders -, op de hoogte is van deze procedures. Zo zorgen we met elkaar voor ieders veiligheid, heldere communicatie en voorkomen we dat er onnodige onrust ontstaat.

 

Het onderstaande artikel beschrijft op hoofdlijnen hoe de school zich heeft voorbereid en hoe er in geval van een calamiteit wordt gehandeld.

 

Goed voorbereid

De school beschikt op beide locaties over een brandalarminstallatie die in geval van brand automatisch in werking treedt en ook bij andere redenen tot ontruiming kan worden ingeschakeld. Deze installatie wordt jaarlijks technisch gekeurd, evenals de brandbestrijdingsapparatuur en de noodverlichting.

 

Daarnaast is er per locatie een draaiboek opgesteld voor het geval de school tot ontruiming moet overgaan. Dit draaiboek bevat de namen en rolverdeling van een daartoe geïnstrueerde ontruimingsploeg, de plattegronden van het gebouw en de locaties van de verzamelplaatsen. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

Ook bevat het draaiboek een protocol voor ontruiming*). Dit protocol is aanwezig in de lokalen en wordt aan het begin van ieder schooljaar bij de medewerkers en leerlingen onder de aandacht gebracht. Ook wordt verschillende keren in het schooljaar geoefend met ontruiming, zowel aangekondigd als onaangekondigd.

Mocht het nodig blijken, dan kan het draaiboek naar aanleiding van een oefening worden bijgesteld.

De ontruimingsploeg en de BHV-ers worden met regelmaat getraind.

 

Hoe wordt er gehandeld in geval van een calamiteit?

Wanneer zich een calamiteit voordoet, wordt er direct een Coördinator Calamiteit (CC) en een Calamiteiten Team (CT) aangesteld. De CC is de rector of diens plaatsvervanger; het CT bestaat, naast de rector, uit het hoofd Facilitaire Zaken, het hoofd Administratie en leden van de schoolleiding. Vanaf dat moment werkt het CT vanuit het coördinatiecentrum. Zolang dit veilig kan, functioneert de administratieruimte van de school als coördinatiecentrum. Is dit niet mogelijk, dan wordt uitgeweken naar de receptie van de Badhuislaan of een veilige plaats zo dicht mogelijk bij de school.

 

In het geval van een brand of als iemand een van de brandalarmen heeft geactiveerd, gaat er een alarm af ten teken dat de ontruiming moet worden gestart. Is het alarm niet afgegaan, dan bepaalt de CC of het alsnog moet worden ingeschakeld.

 

Zodra het alarm klinkt verlaten de leerlingen onder leiding van hun docent het klaslokaal en verplaatsen zij zich naar een van de daartoe aangewezen verzamelplaatsen in de directe omgeving van het gebouw. De ontruimingsploeg ziet erop toe dat dit ordelijk verloopt en stelt zeker dat er niemand achterblijft. Elk van de leden van de ontruimingsploeg heeft de verantwoordelijk voor een bepaalde zone van het gebouw.

 

Op de verzamelplaats checkt de ontruimingsploeg of iedereen aanwezig is en stelt per plaatse een van de medewerkers aan als verzamelleider. De verzamelleider ziet erop toe dat niemand de verzamelplaats verlaat totdat de CC hiervoor het signaal heeft gegeven. De ontruimingsploeg meldt zich daarna terug bij de CC zodat deze kan vaststellen of geen vermisten zijn.

De CC bepaalt in overleg met de hulpdiensten welke vervolgstappen moeten worden ondernomen. Op instructie van de CC laat de ontruimingsploeg aan de verzamelleiders weten of de normale activiteiten weer kunnen worden hervat of dat de leerlingen naar huis kunnen gaan. Leerlingen

kunnen pas vertrekken van de verzamelplaats als zij zich bij de verzamelleider hebben afgemeld.

 

Als terugkeer naar het gebouw niet mogelijk is, laten wij de leerlingen naar huis gaan. Het kan gebeuren dat hun spullen zoals (fiets)sleutels nog binnen liggen. Wij vragen leerlingen dan om hun ouders te bellen en met hen af te spreken hoe zij naar huis gaan.

 

Afhankelijk van de ernst of omvang van de calamiteit kan het zijn dat de regie ter plaatse wordt overgenomen door een coördinator van de hulpdiensten. In dat geval handelen wij als school volledig onder zijn of haar instructies.

 

Hoe wordt u geïnformeerd?

Zodra de situatie het toelaat, zullen wij als school de ouders informeren. Tijdens een calamiteit ligt echter onze eerste prioriteit bij het in veiligheid brengen van iedereen die in de school en op het terrein aanwezig is. Het kan dus voorkomen dat de communicatie met u nog even op zich laat wachten.

Het is goed mogelijk dat u gedurende het proces al door uw kind op de hoogte bent gebracht. Zolang het niet dringend is, vragen wij u niet zelf contact op te nemen met de school. Dit om de infrastructuur en de medewerkers zo veel mogelijk beschikbaar te houden voor de bestrijding van het incident. Op enig moment zullen wij u zelf informeren. In principe gebeurt dat per mail of sociale media, tenzij de situatie dat niet toelaat.

 

Het is goed dat u weet dat de leerlingen het schoolterrein pas mogen verlaten als wij hebben kunnen vaststellen waar iedereen zich bevindt. Wanneer uw kind aangeeft de school te (hebben) verlaten voordat u een mail van ons heeft ontvangen, wilt u dan checken of uw kind zich bij de verzamelleider heeft afgemeld en toestemming heeft te vertrekken? Daarmee voorkomen wij dat we onnodig naar iemand op zoek gaan.

 

Duurt de calamiteit langer en kan het lesrooster ook de volgende dag(en) niet normaal doorgang hebben, dan zullen wij u daarover uiteraard informeren.

 

Wij hopen dat wij u een beeld hebben kunnen geven hoe de school zich heeft voorbereid op een eventueel incident. Mocht u na het lezen van dit artikel vragen hebben, neemt u dan contact op met S. van de Berg, rector, C. Barkey Wolf, conrector of A. Buiter, hoofd facilitaire dienst.