(035) 624 11 81

OuderverenigingDe oudervereniging is op 9 april 1990 opgericht, waarbij als doel in de statuten staat vermeld: 

 "het bevorderen van de  bloei van het Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum en bijdragen tot het in stand houden van het categoraal gymnasiaal onderwijs in de gemeente Hilversum".

Opeenvolgende besturen van de oudervereniging hebben deze doelstelling inhoud gegeven en het voortbestaan van het categoraal gymnasiaal onderwijs in Hilversum gewaarborgd, waarbij de school een belangrijke regionale rol is gaan vervullen. Daarnaast zijn er een aantal initiatieven door de oudervereniging ontplooid, die een belangrijke impuls geven aan de karakter van de school, zoals bijvoorbeeld de organisatie van TOpAS (TOp of Arts and Sciences masterclasses) dat iedere twee jaar plaatsvindt.
Hieronder vindt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 17 november 2020
agenda ALV 2020
En hier vindt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering 7 maart 2019
notulen jaarvergadering oudervereniging 2019

Lidmaatschap Oudervereniging
Als ouder kunt u zich schriftelijk aanmelden als lid van de Oudervereniging, wanneer uw zoon of dochter als leerling bij de school is ingeschreven. Als uw kind de school verlaat, eindigt uw lidmaatschap. U kunt de oudervereniging ook via e-mail bereiken.
Contributie hoeft niet betaald te worden. De benodigde financiële middelen worden door het Blokhuis-Loopstra Fonds verschaft.

Activiteiten Oudervereniging
De oudervereniging houdt contact met schoolleiding over alle zaken die voor leerlingen en ouders van belang zijn, te weten:
- Organisatie van buitenschoolse activiteiten.
- Adviserende rol kwaliteit van onderwijs en onderwijsvernieuwing.
- Afstemming met contactouders
- Medebeheer Blokhuis-Loopstrafonds.

Bestuur
Het huidige bestuur van de oudervereniging is als volgt samengesteld:

  • Michiel de Bruijn - voorzitter
  • Barbara Burgers - lid
  • Mylou van Goethem - lid
  • Martine Onland -Secretaris
  • Qruun Schram - Penningmeester
  • Roy Scheerder - lid
  • Frank Thuis - lid
  • Willemijn Waisvisz-van Lookeren Campagne  -  lid

profielen bestuursleden oudervereniging GGH 2020-2021

Jaarlijks kunnen, tijdens  de ledenvergadering in het najaar, leden aftreden en nieuwe leden worden gekozen. Indien u interesse heeft om deel te nemen in het bestuur (of een bijdrage te leveren in de organisatie van activiteiten), meld u dan even bij iemand in het bestuur. Hieronder leest u een kort profiel van de huidige bestuursleden en kunt u de (gewijzigde) statuten van de oudervereniging inzien. Statuten oudervereniging d.d. mrt 2009