(035) 624 11 81

Protocol Sociale Media

Inleiding 
Sociale media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van betrokkenen of  van de school ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.
Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de school en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.
De school vertrouwt erop dat  leerlingen en medewerkers verantwoord om zullen gaan met sociale media. De school heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij de school betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.
 
Doelgroep en reikwijdte
1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de school, dat wil zeggen leerlingen, medewerkers en anderen die op een andere manier verbonden zijn aan de school.
2. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé. 
 
Uitgangspunten
1. Met dit protocol wil de school een bijdrage leveren aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;
2. Dit protocol bevordert dat de leerlingen en medewerkers op de sociale media communiceren in het verlengde van de missie en visie van onze school en volgens de reguliere fatsoensnormen: in de regel betekent dit dat we respect voor elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten;
3. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van een ieder die betrokken is bij de school en van de school zelf;
4.  Het protocol dient de  leerlingen, onze medewerkers, leerlingen en de school te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media;
 
Sociale media in en buiten de school
A. Voor leerlingen en medewerkers
1. Het is leerlingen en medewerkers niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media .
2. Het gebruik van sociale media in de les voor onderwijsdoeleinden is  op instructie van de docent wel toegestaan, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt. 
3. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht. 
4. Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij de schoolleiding na overleg met betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven;
5. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de school passende maatregelen.
 
B. Voor medewerkers tijdens werksituaties
1. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de school. Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de school dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van de school.
2. Bij twijfel, of wanneer een publicatie in strijd is met deze richtlijnen, neemt de medewerker contact op met de rector. 
 
C. Voor medewerkers buiten werksituaties
1. Het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school niet schaden. 
2. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van de school.
3. Indien de medewerker over  de school publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van de school. Verder meldt de medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden. 
 
Maatregelen voor leerlingen en medewerkers
1. Leerlingen die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. In deze gevallen zal altijd  een gesprek plaatsvinden om herhaling te voorkomen. Indien bij herhaling in strijd gehandeld wordt met dit protocol, houdt de rector zich het recht voor  om de school passende maatregelen te nemen.
2. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. In deze gevallen zal altijd een  gesprek plaatsvinden om herhaling te voorkomen. Indien bij herhaling in strijd gehandeld wordt met dit protocol, houdt de rector zich het recht voor  om de school passende maatregelen te nemen.
3. Indien de uitlating van leerlingen en/of medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal de school aangifte bij de politie doen.
 
Dit protocol is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad op  10 april 2017 en vastgesteld door het bestuur op 8 mei 2017. Het is bekend gemaakt aan docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders/verzorgers via het compendium, het leerlingenstatuut en de website.