(035) 624 11 81

Team en organisatie

Team
Met ruim honderd personen vormen onze docenten en onderwijsondersteuners een enthousiast team dat onze leerlingen begeleidt. In de zes jaar die onze leerlingen op ons gymnasium doorbrengen leren wij ze de basiskennis waarmee zij goed toegerust zijn voor hun vervolgstappen in de maatschappij. Maar daar laten wij het niet bij. Wij zijn bevlogen en toegewijd, jong en oud en ertussenin. In ons team is heel veel kennis vertegenwoordigd, niet alleen op het gebied van het cognitieve gymnasiale programma, maar ook daarbuiten. Wij delen graag onze kennis, met onze leerlingen maar ook met elkaar. Onze leerlingen plukken daar de vruchten van en krijgen op onze school vaardigheden mee die het middelbaar onderwijs overstijgen.

Schoolleiding
Ons team staat onder leiding van drie personen met ieder hun eigen portefeuilles en taken:
  • De heer drs. S.H.M.C. van de Berg is de rector en is eindverantwoordelijk voor de school. Hij houdt zich daarnaast in het bijzonder bezig met de externe relaties en vertegenwoordiging, financiën en het huisvestigingsbeleid.
  • Mevrouw drs. C.J. Barkey Wolf is als conrector verantwoordelijk voor de portefeuilles personeelszaken en bedrijfsvoering met bijzonder aandacht voor ICT, communicatie en het facilitair management.
  • Mevrouw drs. N.S. Kamman is als conrector onderwijs verantwoordelijk voor onderwijskundige zaken en leerlingbegeleiding.
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is het formele inspraakorgaan van de school. Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht de raad afhankelijk van het onderwerp advies of instemming te vragen inzake beleidsbeslissingen. De onderwerpen staan aangegeven in het medezeggenschapsreglement. Voorts is het bevoegd gezag verplicht jaarlijks met de raad de algehele gang van zaken in de school te bespreken. Lees verder.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is belast met het besturen van de stichting zoals nader uitgewerkt in de statuten van de stichting. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schoolleiding, welke bestaat uit de rector en beide conrectoren. De schoolleiding voert de in het Managementstatuut neergelegde taken uit. Het bestuur fungeert ten opzichte van de schoolleiding als toezichthouder in de zin van de Wet goed onderwijs, goed bestuur. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Lees verder.

Blokhuis- Loopstra Fonds
Het Gemeentelijk Gymnasium is eigenlijk veel meer dan een school. Het is een veelzijdige omgeving waar leerlingen zich op tal van terreinen kunnen ontplooien. Het zijn de vele extra’s die ‘kleur’ geven aan onze school. Maar of het nu gaat om het gezellige leerlingencafé, de uitstekend geoutilleerde mediatheek, de sportdagen of de workshops en culturele activiteiten: zonder bijdragen uit het Blokhuis-Loopstrafonds zouden ze niet of nauwelijks mogelijk zijn. De reguliere middelen waar de school over kan beschikken, zijn immers helaas slechts voldoende voor de financiering van de gewone leermiddelen en de basis-voorzieningen.  Lees verder