(035) 624 11 81

Hoogbegaafdheid

Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) is een openbare school voor categoraal, gymnasiaal onderwijs. Onze visie is dat we leerlingen ongeacht etnische, religieuze, sociale of culturele achtergronden, de kans willen bieden om zich cognitief en sociaal optimaal verder te ontwikkelen. Als categorale school hebben we een ogenschijnlijk relatief homogene leerlingpopulatie. We her- en erkennen daarbinnen echter de grote verschillen tussen leerlingen - in capaciteiten, ambities en achtergronden. Goed onderwijs dient aan te sluiten bij die verschillen en vorm te krijgen vanuit een groot vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. 

Onderwijs op het GGH

Op het Gymnasium wordt op hoog niveau onderwijs aangeboden voor leerlingen met een brede interesse die houden van uitdaging. Er is een breed onderwijsaanbod van zowel klassieke vorming met Latijn en Grieks maar ook met bijzondere vakken zoals Chinees, filosofie en drama en wiskunde D. Er zijn veel extra-curriculaire activiteiten zoals uitwisselingen binnen en buiten Europa, Pre-University College, Olympiades en internationaal erkende certificaten bij talen (Cambridge, Delf en Goethe). Leerlingen worden aangemoedigd het beste uit zichzelf te halen zowel op cognitief niveau als op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Binnen het Leadershipprogramma staat persoonlijk leiderschap centraal: leerlingen leren te reflecteren op wie ze zelf zijn en op wat ze kunnen betekenen in de wereld. In zowel de maatschappelijke stage, het mentoraat als het Leadershipprogramma werken we met tutorschap waardoor ouderejaars hun leidinggevende capaciteiten ontwikkelen en jongerejaars een buddy hebben die dichtbij hen staat. Hierdoor ontstaat een hechte en veilige leergemeenschap waarin leerlingen zich gezien voelen en hun talenten op meerdere vlakken kunnen ontwikkelen.

Begeleiding van hoogbegaafden

Veel van onze leerlingen zijn meer- of hoogbegaafd. Zij voelen zich prettig tussen peers in een omgeving waar hun snelheid, gevoeligheid en intelligentie gewoon is. Slimme leerlingen kunnen bij ons zichzelf zijn. Hoogbegaafde leerlingen die zich bij ons aanmelden, willen wij graag extra begeleiden vanaf het begin van hun schoolcarrière. Hiermee verwachten we dat de overstap van de basisschool naar het Gymnasium soepeler zal verlopen. De begeleiding bestaat uit een gespecialiseerde persoonlijke coach die wekelijks met de leerling spreekt en regelmatig overleg heeft met zijn of haar ouders. De coach kan hulp bieden bij het ontwikkelen van executieve functies wanneer dat nodig is en functioneert als schakel tussen leerling, mentor en docenten. Hoogbegaafde leerlingen denken vaak anders doordat ze top-down denken en vaak behoefte hebben aan meer context of ruimte om intrinsiek te leren. De persoonlijke coach begeleidt leerlingen in deze behoefte, gedurende de eerste 2 jaar bij ons op school of zolang als nodig is. Expliciet onderdeel van de visie van het Gymnasium is dat het aanbod voor de onderbouwleerlingen zich binnen de les afspeelt. De school kiest nadrukkelijk voor de ontwikkeling van talenten binnen de klas, die wij beschouwen als een gemeenschap van lerenden. Individuele leertrajecten die de leerling structureel loshalen uit het klassenverband worden niet aangeboden. In de bovenbouw is meer flexibiliteit mogelijk, in overleg met de vakdocenten en mentor. 
 

Aanmelding en toelating in klas 1

Hoogbegaafde leerlingen en hun ouders kunnen al vroeg aanmelden en met de school in contact treden over een eventuele begeleidingsbehoefte. Na een persoonlijk gesprek kunnen ouders en kind zorgvuldig de keuze maken of onze school past bij de leerbehoefte van het kind. 
Aanmelding kan, indien gewenst, al snel na het gesprek plaatsvinden zodat het contact met de basisschool en definitieve toelating op onze school, zo vroegtijdig als mogelijk is. Voor dit traject vragen wij ouders en kinderen zich uiterlijk 1 februari 2020 in te schrijven.

Wanneer ouders en school het verstandig vinden om met wat meer begeleiding te starten dan zal na de definitieve toelating door de leerjaarcoördinator van leerjaar 1 in overleg met de conrector onderwijs een persoonlijke coach toegewezen worden. Een eerste gesprek tussen de leerling, ouders en de coach zal dan voor de zomervakantie ingepland worden. 
Begeleidingstrajecten door een persoonlijke coach kunnen ook later starten dan in leerjaar 1; signalering gebeurt door de mentor in overleg met de leerjaarcoördinator.

Hieronder vindt u het aanmeldigsformulier:
Aanmeldingsformulier