(035) 624 11 81

Overzicht klachtenregelingen

Onze school kent diverse regelingen en procedures. Afhankelijk van de aard van het bezwaar of de klacht kunt u een beroep doen op de desbetreffende regeling. In onderstaand overzicht staan de relevante regelingen en procedures genummerd onder elkaar telkens gevolgd door het relevante bestand dat u kunt downloaden voor meer informatie over de inrichting van de procedure.
 1. Zorgvuldige afhandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend en het belang van de school (veilig schoolklimaat)

  Interne klachtenregeling GGH
  Toelichting interne klachtenregeling

 2. Zorgvuldige afhandeling van klachten door externe klachtencommissie
  Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de Landelijke Klachtencommissie waarbij wij aangesloten zijn.
 3. Niet eens zijn met een besluit inzake niet bevorderen van een leerlingen/niet toelaten van een nieuwe leerling

  Reglement eindexamen 2020
 4. Niet eens zijn met beoordeling toets met inbegrip van toetsen uit het schoolexamen (PTA)

  inzage procedure CE en handelswijze geschil na inzage eindexamen
  Toelichting integriteitsregeling

 5. Inzage procedure centraal examen en handelswijze geschil over uitslag eindexamens
          Regeling melden vermoeden misstand - integriteitsregeling
             
6.     Het bieden van een heldere en veilige procedure  voor de behandeling van mogelijke misstanden
           
          

            
Overigens vallen gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan, waarbij conform de Wet op de Expertisecentra sprake is van een “meldplicht en aangifteplicht”,  buiten deze regelingen. Dat geldt ook voor diverse wettelijke regelingen, zoals een Commissie van beroep bij examens en een geschillencommissie medezeggenschapsraad. Dergelijke regelingen en procedures overstijgen en vallen niet meer binnen door de school zelf ingestelde regelingen.