AVG/Privacy

Conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens voert het GGH zorgvuldig beleid met betrekking tot de (persoonlijke) gegevens van leerlingen en hun ouders, en de medewerkers. Dit beleid is vastgelegd in ons privacyreglement. Dat betekent concreet dat de school alleen gegevens aan derden of verwerkers ter beschikking stelt als hiervoor een wettelijke grondslag of een onderliggende verwerkersovereenkomst aanwezig is. Dit betreft onderwijsinstanties zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (OCW), de accountant of verwerkers die de schoolwerkzaamheden ondersteunen. Gegevens worden in dat geval via beveiligde verbindingen verstuurd en in beveiligde omgevingen geplaatst en via de (verwerkers)overeenkomsten gewaarborgd.  

  

De conrector HR en Bedrijfsvoering is de Functionaris Gegevensbescherming van het GGH. Je kunt je tot haar richten als je vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens op onze school en/of als je een datalek wilt melden. Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) & de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er een meldplicht (zie het bestand hieronder) van datalekken. Meldingen van hiervan kun je doen op info@ggh.nu, telefonisch bij de school of door het onderstaande formulier in te vullen en naar school te sturen. We zullen dan de procedure in werking stellen.   

  

Heb je een klacht, dan kun je deze indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.