Vertrouwenspersoon

Leerlingen die geconfronteerd worden met situaties waarin sprake is van sociale onveiligheid, niet-integer handelen, grensoverschrijdend gedrag of psychologische onveiligheid kunnen contact leggen met de interne vertrouwenspersoon voor leerlingen, Manon Moors. Je kunt haar aanspreken of per e-mail een gesprek aanvragen.


De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en voert haar taken zelfstandig uit. Ze staat als vertrouwenspersoon naast de leerling, waarbij het welzijn van de leerling voorop staat. De vertrouwenspersoon speelt een verbindende en herstelgerichte rol tussen eventuele betrokkenen door mee te denken, aanspreekpunt te zijn en als klankbord te fungeren. Zij heeft een geheimhoudingsplicht en geeft jouw informatie niet door aan derden binnen of buiten de school. Zij kan zich beroepen op het verschoningsrecht: recht én plicht om verkregen informatie van leerlingen niet te delen met derden (mentor, ouders, huisarts, schooldirectie etc). Enkel in geval van informatie over ernstige misdrijven waarvoor op grond van artikel 160 en 162 Wetboek van Strafvordering een aangifteplicht bestaat, dient zij contact op te nemen met het bevoegd gezag van de school.


Bij eventuele klachten kun je de externe vertrouwenspersonen van de school inschakelen. Dit zijn Paul Asberg en Barbel Roeleveld van het Centrum Vertrouwenspersonen Plus.  Je kunt hen bereiken op telefoonnummer 070-2600032 of via het volgende mailadres: info@cvp-plus.nl. Meer informatie op www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl 

Contactpersoon

Interne Vertrouwenspersoon

moors@ggh.nu