Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt het Gemeentelijk Gymnasium de ouders om een vrijwillige financiële bijdrage voor het rijke aanbod aan culturele en onderwijskundige activiteiten. Het gaat hierbij om lesvervangende activiteiten en activiteiten bovenop het normale lesprogramma, zoals klassikale excursies en buitenlandreizen en culturele activiteiten binnen en buiten de school. Dit aanbod vormt een belangrijk onderdeel van het gymnasiale karakter van de school en wordt door leerlingen en ouders zeer gewaardeerd. De activiteiten zorgen vaak voor een unieke en onvergetelijke ervaring en leveren een wezenlijke bijdrage aan de persoonlijke en culturele vorming van onze leerlingen.

 

De lesvervangende en extra-curriculaire activiteiten kunnen niet vanuit de reguliere bekostiging door de overheid of uit andere inkomstenbronnen gefinancierd worden. De school kan alleen invulling geven aan dit veelzijdige aanbod dankzij de bijdrage van ouders. Daarom worden de kosten hiervoor aan de ouders doorbelast door middel van de (vrijwillige) ouderbijdrage.

 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Dit betekent dat leerlingen niet mogen worden uitgesloten van de extra-curriculaire activiteiten als de ouderbijdrage niet is betaald. Tegelijkertijd kunnen de activiteiten niet worden georganiseerd zonder bijdrage van ouders. Wanneer wij in een schooljaar onvoldoende ouderbijdragen ontvangen, zijn wij genoodzaakt bepaalde activiteiten af te gelasten.

 

De ouderbijdrage bestaat uit een aantal onderdelen:

a. Bijdrage voor activiteiten voor alle leerlingen in een leerjaar

Uit deze bijdrage worden de kosten gedekt die direct verbonden zijn aan het onderwijscurriculum en de lessen in een bepaald leerjaar, zoals de excursies, culturele activiteiten, de projectweek, de sportoriëntatie en dergelijke. Ook de buitenlandreizen vallen hieronder. Deze kosten zijn afhankelijk van de aard en het aantal geplande activiteiten en variëren daarom per leerjaar, maar zijn voor alle leerlingen binnen één leerjaar gelijk. 

 

b. Bijdrage voor activiteiten op basis van intekening  

Naast de activiteiten waar alle leerlingen uit een leerjaar aan meedoen, kunnen leerlingen op het GGH kiezen uit een uitgebreid aanbod aan vrijwillige activiteiten. Hieronder vallen de uitwisseling naar China, de cursussen Chinees, DELF, Goethe of Cambridge en andere culturele activiteiten. De belangstelling voor deze activiteiten wordt gedurende het schooljaar geïnventariseerd.

Op de website publiceren we jaarlijks een overzicht van de kosten voor de activiteiten per leerjaar.

 

c. Algemene ouderbijdrage

 De algemene vrijwillige ouderbijdrage is een welkome aanvulling op de reguliere middelen en stelt ons als school in staat om op sommige plaatsen het onderwijs net wat ruimer en meer aansprekend op te zetten dan met behulp van de reguliere bekostiging mogelijk is. Deze extra middelen worden gebruikt voor o.a. de kunstvakken, lezingen en theaterbezoeken of voor onderwijsvoorzieningen die niet van rijkswege worden bekostigd. Het zijn kosten waarvan we de hoogte aan het begin van het schooljaar nog niet helemaal kunnen voorzien. Met de algemene bijdrage willen we voorkomen we dat we gedurende het jaar bij ouders terugkomen voor verschillende kleine bijdragen. De hoogte van de algemene vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de Medezeggenschapsraad (MR); in het schooljaar 2022/2023 is dit € 220,- per leerling.

 

d. Bijdrage aan de Hilversumse Gymnasiasten Bond

De leerlingen van onze school hebben zich verenigd in de Hilversumse Gymnasiasten Bond (HGB). Alle leerlingen zijn hier automatisch lid van. Jaarlijks kiezen zij uit hun midden een bestuur van zes leerlingen. Dit bestuur organiseert feesten en diverse sportieve en culturele activiteiten en zorgt voor ‘de kers op de taart’ voor en door gymnasiasten. De HGB werkt met een jaarkalender en een eigen begroting. Voor de uitvoering van zijn kalender is de HGB voor een belangrijk deel afhankelijk van de vrijwillige financiële steun van ouders. Met een bedrag van € 20,- per leerling, kan de HGB zorgen voor een feestelijk, sportief en cultureel schooljaar. Uiteraard is een andere bijdrage ook van harte welkom. Meer informatie over de HGB lees je hier.

 

e. Borg voor de schoolboeken

Leerlingen in leerjaar 1 betalen € 200,- voor het boekenfonds. Dit bedrag is bedoeld als borg voor de boeken die de school gedurende de schoolloopbaan aan een leerling ter beschikking stelt. Het borgbedrag wordt teruggestort op het moment dat de leerling afscheid neemt van de school. Bij ernstige schade aan het boekenpakket, wordt dit tussentijds gefactureerd.   

 

f. Bijdrage aan het Blokhuis-Loopstra Fonds

Ook het Blokhuis-Loopstra Fonds vraagt ouders om een bijdrage. Het is een zelfstandige stichting die het GGH ondersteunt bij (culturele) activiteiten en heeft tot doel om alle leerlingen van de school zich te kunnen laten ontplooien. Ook op onze school zijn er kinderen die vanwege de financiële positie thuis niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten, excursies, reizen, of projecten, terwijl deze voor alle leerlingen belangrijk zijn voor hun persoonlijke en gymnasiale vorming. Het Blokhuis-Loopstra Fonds doet een beroep op de solidariteit onder ouders om volwaardig meedoen op school voor deze kinderen mogelijk te maken. Lees hier meer over het Blokhuis-Loopstra Fonds.