Schoolkosten

Jaarlijks wordt aan ouders een bijdrage gevraagd in de kosten van de school. Lees verder over de verschillende onderdelen waaruit deze bijdrage is opgebouwd.

 

1. De verplichte ouderbijdrage.  

De verplichte ouderbijdrage verschilt per leerjaar en bestaat uit twee delen: de bijdrage voor de activiteiten waar alle leerlingen uit een leerjaar aan deelnemen en de bijdrage voor activiteiten waaraan een selectie van de leerlingen deelneemt.   

 

a. Verplichte bijdrage voor activiteiten voor alle leerlingen in een leerjaar 

Uit deze verplichte bijdrage worden de kosten gedekt die direct verbonden zijn aan het onderwijscurriculum en de lessen in een bepaald leerjaar, maar waarvoor de school geen inkomsten uit de reguliere bekostiging van de Rijksoverheid of andere inkomsten ontvangt. Het gaat hier om de excursies, culturele activiteiten, de projectweek, de sportoriëntatie en dergelijke. Ook de buitenlandreizen vallen hieronder.  

Deze kosten zijn afhankelijk van de aard en het aantal geplande activiteiten en variëren daarom per leerjaar, maar zijn voor alle leerlingen binnen één leerjaar gelijk.  

Bekijk hier de verplichte kosten per leerjaar. 

 

 b. Verplichte bijdrage voor activiteiten voor een selectie van de leerlingen  

Naast de activiteiten waar alle leerlingen uit een leerjaar aan meedoen, kunnen leerlingen op het GGH kiezen uit een uitgebreid aanbod aan vrijwillige activiteiten. Hieronder vallen de uitwisseling naar China, de cursussen Chinees, DELF of Cambridge en andere culturele activiteiten. Hieraan zijn kosten verbonden die aan de deelnemers worden doorbelast.  

 

2. Vrijwillige ouderbijdrage  

De vrijwillige ouderbijdrage is een welkome aanvulling op de reguliere middelen en de verplichte bijdrage. De bijdrage stelt ons als school in staat om op sommige plaatsen het onderwijs net wat ruimer en meer aansprekend op te zetten dan met behulp van de reguliere bekostiging alleen mogelijk is. Uit deze extra baten worden aanvullende kosten betaald voor o.a. bijzondere verbruiksmaterialen bij practica en de kunstvakken, lezingen, theaterbezoeken, bijzondere programma’s zoals Leadership e.d.. Het betreft hier ook kleinere bedragen die we niet telkens voorafgaand aan een bezoek willen declareren aan ouders. Ook niet van rijkswege bekostigde onderwijsvoorzieningen kunnen hiermee worden ingericht of versterkt. 

 

De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de Medezeggenschapsraad (MR); in het schooljaar 2020/2021 is dit een richtbedrag van € 200,- per leerling. De school legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van dit geld.  

 

3. Bijdrage aan de Hilversumse Gymnasiasten Bond 

De leerlingen van onze school hebben zich verenigd in de Hilversumse Gymnasiasten Bond (HGB). Alle leerlingen zijn hier automatisch lid van. Jaarlijks kiezen zij uit hun midden een bestuur van zes leerlingen. Dit bestuur organiseert feesten en diverse sportieve en culturele activiteiten en zorgt voor ‘de kers op de taart’ voor en door gymnasiasten. De HGB werkt met een jaarkalender en een eigen begroting. Voor de uitvoering van zijn kalender is de HGB voor een belangrijk deel afhankelijk van de vrijwillige financiële steun van ouders. Met een bedrag van € 20,- per leerling, kan de HGB zorgen voor een feestelijk, sportief en cultureel schooljaar. Uiteraard is een andere bijdrage ook van harte welkom. Meer informatie over de HGB lees je hier.

 .

4. Borg voor de schoolboeken  

Leerlingen in leerjaar 1 betalen € 200,- voor het boekenfonds. Dit bedrag is bedoeld als borg voor de boeken die de school gedurende de schoolloopbaan aan een leerling ter beschikking stelt. Het borgbedrag wordt teruggestort op het moment dat de leerling afscheid neemt van de school. Bij ernstige schade aan het boekenpakket, wordt dit tussentijds gefactureerd.   

 

5. Bijdrage aan het Blokhuis-Loopstra Fonds 

Ook het Blokhuis-Loopstra Fonds vraagt ouders om een bijdrage. Het is een zelfstandige stichting die het GGH ondersteunt bij (culturele) activiteiten en heeft tot doel om alle leerlingen van de school zich te kunnen laten ontplooien. Ook op onze school zijn er kinderen die vanwege de financiële positie thuis niet kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten, excursies, reizen, of projecten, terwijl deze voor alle leerlingen belangrijk zijn voor hun persoonlijke en gymnasiale vorming. Het Blokhuis-Loopstra Fonds doet een beroep op de solidariteit onder ouders om volwaardig meedoen op school voor deze kinderen mogelijk te maken.   

Lees hier meer over het Blokhuis-Loopstra Fonds.