Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het formele inspraakorgaan van de school. Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht de raad afhankelijk van het onderwerp advies of instemming te vragen inzake beleidsbeslissingen. De onderwerpen staan aangegeven in het medezeggenschapsreglement. Voorts is het bevoegd gezag verplicht jaarlijks met de raad de algehele gang van zaken in de school te bespreken.  
 
Wij stellen het zeer op prijs als u onderwerpen ter bespreking in wilt brengen, dat kan door deze te mailen aan de secretaris van de MR, Rogier Oranje. U kunt zich ook wenden tot een van de leden van de OMR, de oudergeleding. 
 
De medezeggenschapsraad bestaat uit 12 leden, waarvan er 6 verkozen worden door het personeel, 3 door de ouders en 3 door de leerlingen. Hieronder ziet u wie er in de huidige medezeggenschapsraad zitting hebben. Eveneens vindt u hieronder het reglement van de MR.  
 
Namens het personeel: 
Rob de Boer 
Maria Glybowskaja 

Martine de Jong

Rogier Oranje (secretaris MR) 
Jacqueline Smet 
Martijn Wijma 
 
Namens de ouders: 
Eveline Horbach 
Fawzia Klinkhamer-Scheerder (voorzitter MR)
Marleen van den Werff 
 
Namens de leerlingen: 

Chris van Rhoon

Querijn Sanson

Milou van den Top