Reglementen voor het bevorderen en het eindexamen

In het bevorderingsreglement klas 1 t/m 5 staat beschreven wanneer een leerling wel of niet bevorderd wordt naar het volgende leerjaar. 

 

In het Reglement en Programma van Toetsing en Afsluiting staan de bepalingen voor de uitvoering van het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen strekt zich uit over het vierde tot en met zesde leerjaar. De bepalingen van het schoolexamen kunnen jaarlijks bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden herzien.