Schoolfeesten

Schoolfeesten zijn een belangrijk onderdeel van de sociale contacten tussen onze leerlingen. Ze hebben als doel om samen herinneringen te maken. We hebben te maken met jonge mensen in een leeftijdscategorie die het overzien van keuzes niet altijd makkelijk maakt. Om de schoolfeesten zo goed mogelijk aan dit doel te laten voldoen en onze leerlingen een veilige en leuke tijd te geven, hanteren we onderstaande heldere richtlijnen:  
 
Organisatie 

De HGB organiseert samen met de HGB-begeleider het feest. Zij regelen een locatie (kan op school of extern), de aankleding, een eventueel thema, de muziek & techniek en regelen de promotie. Dit kunnen ze doen met hulp van de FeestCommissie (FECO). Als het feest op school plaatsvindt, regelt de HGB ook de barbemensing. De feesten zijn op een vrijdag. Als bij uitzondering het feest op een doordeweekse dag is, worden de eerste twee uur de volgende schooldag uitgeroosterd. 

 

De volgende feesten worden georganiseerd, tenzij anders wordt besloten:  

 • Eerstejaarsfeest aan het einde van de introductietijd. Locatie op de Badhuislaan, van 20:00 tot 22:00. 
 • Overdrachtsfeest (alle leerjaren). Week na de herfstvakantie. Locatie: extern. Aanvullend doel: Uitslag HGB-verkiezingen. 
 • Onderbouw Kerstgala. Tweede week van december op vrijdag. Locatie: op school.  
 • Valentijnsgala voor Bovenbouw. Locatie; n.t.b. rond 14 februari. Zo slecht bezocht dat we dit laten vervallen. 
 • Eindfeest voor alle leerjaren. Eind juni/ begin juli. Locatie: extern. 

 

Toegang  

 • Kaartjes zijn te koop op persoonlijke titel via www.gymnasiumkaartje.nl    
 • Aan de deur kan er bij uitzondering een kaartje worden gekocht; dit kan ALLEEN bij de HGB-begeleider.   
 • De schoofeesten zijn alleen toegankelijk voor GGH-leerlingen. 
 • Een schoolfeest duurt van 20.00u tot 0.00u.  
 • De bovenbouw organiseert soms na het schoolfeest vanaf 0.00u een zogenoemde AfterParty. Hiervoor worden apart kaartjes verkocht. Dit feest geschiedt zonder toezicht van school en valt niet onder verantwoordelijkheid van de school. Op deze feesten gelden de gebruikelijke horecarichtlijnen rondom drank, drugs en veiligheid. Ouders worden hierover, voorafgaand aan ieder feest, schriftelijk geïnformeerd mocht zo'n AfterParty plaatsvinden.   
   

Toezicht en Veiligheid 

 • Op elk feest is er toezicht door minimaal 6 docenten, 1 leerjaarcoördinator of schoolleider en de HGB-begeleider.  De schoolleider of leerjaarcoördinator heeft hiërarchisch gezien de (eind-)verantwoordelijkheid. De HGB-begeleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken en zorgt samen met de HGB dat het feest is voorbereid, plaatsvindt en afgerond wordt, binnen budget.   
 • De eigenaar van de afgehuurde locatie zorgt voor beveiliging en toezicht. Deze draagt ook de zorg voor de EHBO-uitrusting. De HGB-begeleider zorgt -waar nodig- aanvullend voor twee of drie professionele beveiligers die vanuit school worden ingehuurd. De beveiligers voeren de alcoholcontroles uit (blaastesten, tassencontrole, fouilleren) en houden toezicht tijdens het feest bij o.a. de toiletten. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de HGB-begeleider. Deze instrueert de beveiligers en zorgt ervoor dat de blaastestapparatuur aanwezig is.  
 • De docenten zijn er om een oogje in het zeil te houden en actief in te grijpen waar nodig. Zij ondersteunen de HGB-begeleider en de beveiliging. Ze dragen binnen de context van een feest actief bij aan de gezelligheid, veiligheid en de zorg voor de leerlingen.   
 • Leerlingen zijn verplicht alle aanwijzingen van een medewerker van school of de locatie gedurende de gehele duur van het feest op te volgen. Zij dienen op hun beurt actief bij te dragen aan een goed verloop van het feest en het in stand houden van de orde. Aanwijzingen aangaande netheid en veiligheid dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Een leerling die zich misdraagt, ter beoordeling van de medewerkers en beveiligers, wordt verwijderd van het schoolfeest.   
 • Het meenemen van jassen, geld, pasjes, mobiele telefoons en/of  andere persoonlijke eigendommen is voor eigen risico. De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van voorwerpen.  


Roken, alcohol en drugs  

 • Elk schoolfeest is geheel rook-, alcohol- en drugsvrij. 
 • Bij binnenkomst geldt een ‘0.0 promille-regel’. Iedere leerling, ongeacht leeftijd, moet bij een eventuele blaastest 0.0 blazen. Bij sporen van alcohol wordt de toegang ontzegd. Dit geldt ook voor een later moment op dezelfde avond. De beveiligers van de school en locatie voeren dit schoolbeleid uit. Ouders worden door een van de docenten of leerjaarcoördinator/schoolleider telefonisch op de hoogte gesteld voordat de leerling naar huis gaat.  
 • Tegen een leerling die gedronken heeft, drugs heeft gebruikt of meeneemt of zich anderszins misdraagt, kunnen disciplinaire maatregelen (bijvoorbeeld uitsluiting van een of meerdere schoolfeesten) worden genomen, zulks ter beoordeling van de schoolleiding na overleg met de dienstdoende leerjaarcoördinator/schoolleider. De ouders worden van de disciplinaire maatregelen schriftelijk op de hoogte gesteld.    

 
De rector beslist in zaken waarin dit protocol voor schoolfeesten niet voorziet.    Contactpersoon

Secretariaat

info@ggh.nu