Klachtenregeling

Volgens de onderwijswetgeving moeten ouders en leerlingen klachten kunnen indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van (de kwaliteit van) het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan, maar ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. 
 

Interne klachtenregeling

De interne klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze interne klachtenregeling. De interne klachtenregeling alsmede de toelichting zijn hieronder aanklikbaar.

Externe klachtenregeling

Op grond van artikel 6 van de klachtenregeling kan een klacht worden ingediend bij het bevoegd gezag of bij de externe klachtencommissie. Als een klacht wordt ingediend bij het bevoegd gezag kan het op grond van artikel 6 van de klachtenregeling de klager doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of naar de klachtencommissie waar de stichting bij is aangesloten. Het bevoegd gezag kan ook beslissen de klacht zelf af te handelen indien het van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Indien het bevoegd gezag van mening is geen beslissing te kunnen nemen kan zij de klager alsnog naar de externe klachtencommissie verwijzen. Bij doorverwijzing naar de klachtencommissie zal door die commissie voor verdere behandeling van de klacht worden zorg gedragen, conform het reglement van de Landelijke klachtencommissie.  

Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is aangesloten bij Onderwijsgeschillen in Utrecht - de Landelijke klachtencommissie (LKC). Deze Landelijke klachtencommissie beschikt over een eigen externe klachtenregeling. Uitgebreide informatie vindt u hieronder in de brochure van het LKC. 

Overige regelingen

Overigens moeten klachten waarvoor een aparte regeling en specifieke proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat, langs die lijn worden afgehandeld. Zo kan een klacht die kan worden ingediend bij de Commissie van beroep bij examens, niet via de onderhavige klachtenregeling worden ingediend. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een klacht die via een geschillencommissie medezeggenschap kan worden ingediend.

Onze school kent diverse regelingen en procedures. Afhankelijk van de aard van het bezwaar of de klacht kunt u een beroep doen op de desbetreffende regeling. In onderstaand overzicht staan de relevante regelingen en procedures genummerd onder elkaar. De relevante bestanden kunt u hiernaast downloaden voor meer informatie over de inrichting van de procedure.

  1. Zorgvuldige afhandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend en het belang van de school (veilig schoolklimaat)
  2. Zorgvuldige afhandeling van klachten door externe klachtencommissie
    Hiervoor verwijzen wij u naar de website van de Landelijke Klachtencommissie waarbij wij aangesloten zijn.
  3. Niet eens zijn met een besluit inzake niet bevorderen van een leerlingen/niet toelaten van een nieuwe leerling
  4. Niet eens zijn met beoordeling toets met inbegrip van toetsen uit het schoolexamen (PTA)
  5. Inzage procedure centraal examen en handelswijze geschil over uitslag eindexamens
  6. Het bieden van een heldere en veilige procedure voor de behandeling van mogelijke misstanden
                

Overigens vallen gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan, waarbij conform de Wet op de Expertisecentra sprake is van een “meldplicht en aangifteplicht”, buiten deze regelingen. Dat geldt ook voor diverse wettelijke regelingen, zoals een Commissie van beroep bij examens en een geschillencommissie medezeggenschapsraad. Dergelijke regelingen en procedures overstijgen en vallen niet meer binnen door de school zelf ingestelde regelingen.